Omgaan Met Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Expliciete Toestemming Nodig

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

 

IK DOE MIJN BEST OM UW PRIVACY TE WAARBORGEN

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

  • er voor zorg dat onbevoegden géén toegang hebben
    tot uw gegevens

VOORAF INFORMEREN EN UW TOESTEMMING VRAGEN

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

TOEGANG TOT UW DOSSIER

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudings-plicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

 

 

BEWAARTERMIJN CLIENTENDOSSIER

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.